Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvod

Vážím si důvěry návštěvníků svých internetových stránek a svých zákazníků, a proto věnuji pozornost k zabezpečení a ochraně osobních údajů před neoprávněným použitím. Účelem tohoto dokumentu je vysvětlení veškerých podmínek zpracování osobních údajů týkající se zpracování, rozsahem zpracování a dobou zpracování osobních údajů v souvislosti s platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

II. Správce

Správcem je osoba samostatně výdělečně činná: Jakub Kadlec (dále Správce) . Provozuji internetové stránky zemehrani.cz

III. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje pro zaslání dotazů či využití práv týkajících se osobních údajů:
mobilní číslo +420 601 256 373 nebo na email: zemehrani@email.cz

IV. Rozsah osobních údajů, doba a účely zpracování

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek či obchodních sdělení nebo návštěvníkem internetových stránek (dále Subjekt), svěřujete mi své osobní údaje. Shromažďuji jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuji ke stanoveným účelům.

4.1. Online zpráva nebo online registrace - zaslaná Subjektem Správci prostřednictvím webových stránek

Pokud Subjekt zašle Správci online zprávu či provede registraci s uvedením osobních údajů prostřednictvím webových stránek, jsou jeho osobní údaje zpracovány Správcem za účelem poskytnutí odpovědi nebo uzavření objednávky či smlouvy za účelem poskytnutí daných služeb.

Pro účel odpovědi na online zprávu zaslanou prostřednictvím webových stránek nebo zpracování online registrace jsou zpracovávány osobní údaje v tomto rozsahu:
jméno, příjmení nebo název společnosti a e-mail.

Pro tyto účely jsou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou nebo na žádost Subjektu do odvolání souhlasu.

4.2. Plnění objednávky nebo smlouvy

Pokud Subjekt učiní objednávku či uzavře smlouvu, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem realizace objednávky a za účelem uskutečnění plnění z uzavřené smlouvy. Právním důvodem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy.

Pro účel plnění objednávky či smlouvy jsou zpracovávány osobní údaje v tomto rozsahu:

název společnost, jméno, příjmení objednavatele, sídlo společnosti (ulice, číslo popisné, město, PSČ), korespondenční adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ), adresa místa realizace plnění smlouvy (ulice, číslo popisné, město, PSČ), fakturační údaje, telefon, e-mail, údaj o objednané službě nebo zboží, údaj o ceně.

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a následně 3 roky poté z důvodů uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku Subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek Správcem.

4.3. Vedení účetnictví

Osobní údaje (fakturační údaje) Subjektu jsou vedeny na základě zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pro vedení účetnictví jsou zpracovávány tyto osobní a fakturační údaje:

název společnost, IČ a DIČ společnosti, bankovní spojení, jméno, příjmení objednavatele, sídlo společnosti (ulice, číslo popisné, město, PSČ), korespondenční adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ), telefon, e-mail, údaj o objednané službě nebo zboží, údaj o ceně.

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány po dobu plnění a trvání příslušné smlouvy a následně 3 roky poté z důvodů uplatnění reklamace, záruky nebo jiného nároku Subjektu či z důvodu vymáhání pohledávek Správcem.

4.4. Přímý marketing - vybraná obchodní sdělení

Pokud je Subjekt zákazníkem Správce, jsou jeho osobní údaje zpracovávány rovněž za účelem přímého marketingu prováděného vůči zákazníkům na základě oprávněného zájmu Správce. Přímý marketing prováděný vůči zákazníkům spočívá v zasílání obchodních sdělení všemi způsoby, včetně využití možnosti zasílat obchodní sdělení týkající se vlastních služeb Správce elektronickými prostředky z titulu zákonné výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem Správce. Subjekt je oprávněn podat proti tomuto zpracování námitky a zpracování bude ukončeno.

Jestliže Subjekt udělí souhlas, jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. Uvedené znamená, že osobní údaje budou zařazeny do databáze Správce pro provádění přímého marketingu. Provádění přímého marketingu zahrnuje zasílání informací o novinkách, akcích a nabídkách produktů či služeb Správce i spolupracujících osob a obchodní sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků. Právním důvodem zpracování pro tento účel je souhlas Subjektu. Souhlas může Subjekt kdykoli odvolat.

Pro účel přímého marketingu jsou zpracovávány osobní údaje v tomto rozsahu:
název společnosti, jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, telefon, e-mail.

Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však do odvolání souhlasu ze strany Subjektu nebo uplatnění námitky proti přímému marketingu

4.5. Ochrana práv Správce

Pokud Správce zpracovává osobní údaje z důvodů plnění objednávky nebo smlouvy či provádění přímého marketingu (ať již z titulu oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu Subjektu), osobní údaje Subjektu budou zpracovávány také za účelem ochrany práv Správce, pro obranu proti nárokům Subjektu či třetích osob, pro případ kontrolních řízení ze strany orgánů dozoru a pro vymáhání pohledávek Správce. Právním důvodem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem Správce. Subjekt může podat proti tomuto zpracování námitky.

Pro účel ochrany práv jsou osobní údaje zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu a nezbytné dokumentace.

Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorovaných orgánů, uplatněny nároky či uplynutí daného účelu, což jsou tři roky případně doba, po kterou řízení trvá.

V. Příjemci a zpracovatelé

K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé z těchto kategorií: účetní společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující softwarové licence pro online komunikaci.

VI. Odvolání souhlasu, podání námitek a stížnosti

Pokud si Subjekt přeje, může kdykoli odvolat zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odhlašovacího odkazu v zaslaném emailu nebo zaslat žádost o ukončení zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu zde: zemehrani@email.cz

Pokud má subjekt za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat námitku na e-mailu zde: zemehrani@email.cz

Subjekt může kdykoli podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

VII. Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

VIII. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory umístěné do počítače nebo do jiného zařízení s přístupem k internetu. Tyto soubory umožňují odlišit konkrétního uživatele vzhledem k tomu, že při procházení webových stránek je zaznamenávána IP adresu. Účel používání cookies je měření návštěvnosti webových stránek, přizpůsobení zobrazení webových stránek, případně zobrazování relevantní reklamy. Shromažďování anonymní souhrnné statistické údaje o návštěvnosti webu, které pomáhají Správci zlepšit fungování a služby. Uživatel může již uložené cookies průběžně mazat ze svého počítače. Používání cookies může uživatel na svém počítači v internetovém prohlížeči vypnout.

IX. Práva Subjektu

9.1. Právo na přístup, transparentní informace, postupy pro výkon práv

Subjekt má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat informace o svých osobních údajů (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování). Subjekt právo zažádat o poskytnutí těchto údajů písemně.

Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost Subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

Subjekt má právo na to, aby mu Správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce.

Pokud má Správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

9.2. Právo na opravu

Subjekt má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9.3. Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného "práva vznést námitku") a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

9.4. Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud Subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud Subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

9.5. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude Subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

9.6. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

9.7. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má Subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Pokud vznese Subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

9.8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

X. Definice

Web Webová stránka zemehrani.cz

Správcem je osoba samostatně výdělečně činná: Jakub Kadlec a každý další subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

Subjektem je fyzická nebo právnická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

XI. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1.8.2020.

Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.